Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е насочен към осигуряване на равни условия на всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етап, както и достъп до виртуална класна стая в условията на невъзможност от провеждане на присъствен образователен процес.