Проект BG05M2OP001-3.018-001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ е насочен към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.