Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 Педагогическите специалисти от СУ „Темелко Ненков“ участват активно в дейностите по проекта. Особен интерес представлят възможностите за придобиване на ПКС и мнозина вече са се възползвали от тях.

Резултат на съвместимост на две идеи от проведено обучение по проекта!